1 / 2      
Polecamy strony
aktualności

Kup książkę i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Regulamin konkursu »

Regulamin konkursu "Kup książki i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej":
 
I. Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem konkursu „Kup książki i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej” (dalej: „Konkurs”) jest Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, Ul. Przewóz 34  30-716 Kraków (dalej „Organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą konkursu jest Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, NIP: 6793132282
 3.  Konkurs trwa w dniach 23.10.2016 - 22.12.2016
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23.12.2016.
 5. Przedmiotem Konkursu jest 1 nagroda główna w postaci pielgrzymki do Ziemi Świętej dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej.
 6. Wyłonienie laureata nastąpi spośród osób, które w okresie trwania konkursu zamówią co najmniej jedną książkę przez stronę internetową www.esprit.com.pl lub telefonicznie.
 7. Konkurs dotyczy wyłącznie klientów detalicznych.
 
II. Zasady Konkursu
 
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
                - zamówienie co najmniej jednej książki przez stronę internetową lub telefonicznie
                - podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych poprzez formularz na stronie internetowej lub telefon.
                - wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego informatora wydawniczego Wydawnictwa Esprit Katalogu Dobrych Książek
                - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
                -  zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu,
 1. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 2. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może tylko jeden raz zgłosić się do konkursu. Jeden zakup, dokonany zgodnie regulaminem, daje jeden los. Każdy uczestnik może posiadać tylko jeden los.
 
III. Rozstrzygnięcie konkursu
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.12.2016
 2. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
           - nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
           - wyłonienie zwycięzców Konkursu,
           - rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
   3.  Laureatem Konkursu zostanie tylko jedna osoba, która ww. terminie dokona zakupu zgodnie z regulaminem.
 
IV. Nagrody
 
 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest pielgrzymka (przejazd na miejsce i z powrotem, zakwaterowanie oraz wyżywienie).  
 3.  Przed wydaniem nagrody zwycięzcy, Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11,11% od wartości nagrody.
 4.  Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przekazanie w trakcie zamówienia prawdziwych danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy, obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 5. O przyznaniu nagrody uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2 rozdz. III pkt. 1, 2, 3 Organizator wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Zwycięzca może przekazać nagrodę na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
 8.  Nagroda zostanie przekazana pocztą lub mailowo zwycięzcy przez Organizatora nie później niż do 14.01.2017 roku. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór przekazanej nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z jakością oferowanych usług przez przewoźnika i hotel.
 
V. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych w sytuacji, gdy zmiana ta nastąpiła podczas trwania konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wywołane podaniem przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 
VI. Reklamacje
 
 1. W ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora) w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, Ul. Przewóz 34  30-716 Kraków lub mailowo na sprzedaz@esprit.com.pl.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację lub mailowo, na adres email, z którego wysłano reklamacje.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet. Za wszelkie błędy wynikające z przyczyn wynikających z funkcjonowania Internetu przy dokonywaniu zakupów Organizator nie odpowiada.
 2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do:
          - niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych                         przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

   3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
   4.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.esprit.com.pl/
   5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
   6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
   7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.

Olczak i syn - pracownia cukiernicza »

 W 1968 roku właścicielem cukierni został Jan Olczak , od roku 1985 firma istnieje pod szyldem "Olczak i syn". W tym czasie nastąpiły duże zmiany, obecnie jest to pracownia i sklep w Piastowie oraz filie w Warszawie. Zakład zatrudnia 30 pracowników, w ciągłej sprzedaży jest około dwustu rodzajów ciast, ciastek, ciasteczek, tortów i lodów. W 2010 roku pracownia przeszła generalny remont , z dawnych czasów pozostała tylko wykwalifikowana zgrana załoga , tradycyjne firmowe receptury oparte na naturalnych surowcach i stała troska o jakość wyrobów .

Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych »

Pedagogium jest jedyną w Polsce szkołą wyższą samodzielnie zajmującą się powyższą problematyką (w innych uczelniach publicznych i niepublicznych istnieją wydziały, instytuty, zakłady, katedry i inne komórki organizacyjne prowadzące kształcenie w tym zakresie). Żadna jednak w Polsce uczelnia nie wdraża w życie dydaktyczne, naukowe, oraz do praktyki pedagogicznej wspomnianej na wstępie koncepcji twórczej resocjalizacji. Uczelnia ściśle współdziała z powołaną przez nią Fundacją Pedagogium, która na co dzień prowadzi aktywną działalność edukacyjną, profilaktyczną i kulturalną.

SOSrodzice »

Jesteśmy pierwszym portalem dla rodziców promującym racjonalne rodzicielstwo. Propagującym zdrowe podejście do wychowywania dzieci. Bez wpadania w skrajności, uwzględniającym potrzeby dziecka, ale również możliwości i oczekiwania rodzica.

Opętani czytaniem »

Portal dla lubiących czytać - recenzje książek, nowości wydawnicze, konkursy, literatura.

Lubimyczytac.pl »

Serwis dla miłośników książek. Opinie, recenzje książek i oceny czytelników, wirtualna biblioteczka i rekomendacje książek.

Biblionetka »

Serwis rekomendujący interesujące książki. Użytkownik ocenia przeczytane pozycje, a BiblioNETka poleca mu nową lekturę.

Gildia.pl »

Fantastyczny Portal Kulturalny - newsy, recenzje, galerie, wywiady. Literatura, film, gry komputerowe i planszowe, komiks, RPG, sklep.

Radio VOX FM »

Sieć stacji radiowych nadających muzykę w formacie oldies * Przeboje Zawsze Młode.

Oblicza kultury »

Portal kulturalno-informacyjny. Artykuły, recenzje, wywiady, felietony ze świata muzyki, filmu, literatury, teatru.

StacjaKultura »

Rzetelne i aktualne informacje z zakresu szeroko rozumianej kultury.

Granice.pl »

Portal o tematyce kulturalnej.


Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA »

Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA to portal dla artystów i miłośników sztuki. IRKA jest połączeniem portalu informacyjnego i społecznościowego, zorientowanego wokół kultury, który poprzez sprzedaż własnych utworów w formie elektroniczniej, pozwala młodym, zdolnym twórcom zebrać fundusze na zrealizowanie planu wydawniczego, w postaci wydania książki, albumu fotografii, płyty CD lub DVD, nagrania teledysku, zorganizowania wernisażu czy realizacji filmu. IRKA umożliwia start muzykom, pisarzom, poetom, filmowcom, fotografom, malarzom, grafikom, tancerzom i innym nieznanym jeszcze szerzej artystom.


Gazeta Literacka »

jest agregatorem wpisów ze stron internetowych o tematyce literackiej. W jednym miejscu archiwizuje linki do nowych treści, które pojawiają się na zgłoszonych do projektu i zaakceptowanych przez redakcję blogach.

Hyperversum »

Ostrzegali cię przed spędzaniem całego wolnego czasu w wirtualnym świecie gier komputerowych? Mieli rację...
Strona poświęcona powieści Cecilii Randall "Hyperversum", stworzona dla fanów.


Parenting »

Bo dobra MAMA to szczęśliwa MAMA!!! to nasze motto a Parenting.pl to najlepsze miejsce dla rodziców! Tu spotyka się miliony mam.


Historia.org.pl »

Artykuły dotyczące historii w układzie epok i tematów, forum. Najlepsza strona historii.

IMPERIUM ROMANUM »

Strona IMPERIUM ROMANUM: www.romanum.historicus.pl  poświęcona jest historii Starożytnego Rzymu. Na obecny stan rzeczy IMPERIUM ROMANUM posiada najwięcej informacji pośród stron zajmujących się tą tematyką i jest największą polską stroną o Starożytnym Rzymie. Głównym celem witryny jest stworzenie ogromnej bazy informacji o Imperium Romanum i propagowanie tejże wiedzy poprzez internet.Poznaj regulamin konkursu "Kup ksiażki i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej"
Przeczytaj program Wydawnictwa Esprit na Targi Książki w Krakowie 2016! Spotkajmy się!
>> 0
„Skrzydła nad Delft” są malarską baśnią w czasie wielkich artystów. Ich bohaterką jest dziedziczka porcelanowej fortuny Louise Eeden, która kocha ojca i dla niego jest skłonna się poświęcić i wyjść za mąż za dziedzica drugiej ceramicznej firmy. W tym czasie ojciec poleca jej pozowanie do portretu, co zmienia wiele w życiu Louise.

W Louise podoba mi się, że jest dobra, ale nie jest głupia. Ma swój rozum, choć kieruje się raczej sercem i tym, co uważa za słuszne. Świat ją fascynuje, nie ogranicza się do kupowania nowych sukien, czepków (!) i zastanawiania się, jak najszybciej i najkorzystniej wyjść za mąż. Louise jest dokładnie taka, jak określa ją malarz – niezapatrzona w siebie, przezroczysta. I to wcale nie jest negatywne, wręcz pokazuje trudności w przedstawieniu czystej duszy.

Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach naszego wydawnictwa, wpisz się na listę:
 
Wpisz się do newslettera!