Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
tel.  12 267 05 69| ksiegarnia@esprit.com.pl
0,00 zł koszyk

Polecane strony


Kup książkę i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Regulamin konkursu »

Regulamin konkursu "Kup książki i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej":
 
I. Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem konkursu „Kup książki i wygraj pielgrzymkę do Ziemi Świętej” (dalej: „Konkurs”) jest Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, Ul. Przewóz 34  30-716 Kraków (dalej „Organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą konkursu jest Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, NIP: 6793132282
 3.  Konkurs trwa w dniach 23.10.2016 - 22.12.2016
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23.12.2016.
 5. Przedmiotem Konkursu jest 1 nagroda główna w postaci pielgrzymki do Ziemi Świętej dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej.
 6. Wyłonienie laureata nastąpi spośród osób, które w okresie trwania konkursu zamówią co najmniej jedną książkę przez stronę internetową www.esprit.com.pl lub telefonicznie.
 7. Konkurs dotyczy wyłącznie klientów detalicznych.
 
II. Zasady Konkursu
 
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
                - zamówienie co najmniej jednej książki przez stronę internetową lub telefonicznie
                - podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych poprzez formularz na stronie internetowej lub telefon.
                - wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego informatora wydawniczego Wydawnictwa Esprit Katalogu Dobrych Książek
                - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
                -  zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu,
 1. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 2. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może tylko jeden raz zgłosić się do konkursu. Jeden zakup, dokonany zgodnie regulaminem, daje jeden los. Każdy uczestnik może posiadać tylko jeden los.
 
III. Rozstrzygnięcie konkursu
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.12.2016
 2. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
           - nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
           - wyłonienie zwycięzców Konkursu,
           - rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
   3.  Laureatem Konkursu zostanie tylko jedna osoba, która ww. terminie dokona zakupu zgodnie z regulaminem.
 
IV. Nagrody
 
 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest pielgrzymka (przejazd na miejsce i z powrotem, zakwaterowanie oraz wyżywienie).  
 3.  Przed wydaniem nagrody zwycięzcy, Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11,11% od wartości nagrody.
 4.  Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przekazanie w trakcie zamówienia prawdziwych danych, umożliwiających identyfikację zwycięzcy, obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 5. O przyznaniu nagrody uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2 rozdz. III pkt. 1, 2, 3 Organizator wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 7. Zwycięzca może przekazać nagrodę na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
 8.  Nagroda zostanie przekazana pocztą lub mailowo zwycięzcy przez Organizatora nie później niż do 14.01.2017 roku. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór przekazanej nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z jakością oferowanych usług przez przewoźnika i hotel.
 
V. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych w sytuacji, gdy zmiana ta nastąpiła podczas trwania konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wywołane podaniem przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 
VI. Reklamacje
 
 1. W ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora) w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna, Ul. Przewóz 34  30-716 Kraków lub mailowo na sprzedaz@esprit.com.pl.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację lub mailowo, na adres email, z którego wysłano reklamacje.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet. Za wszelkie błędy wynikające z przyczyn wynikających z funkcjonowania Internetu przy dokonywaniu zakupów Organizator nie odpowiada.
 2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do:
          - niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych                         przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

   3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
   4.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.esprit.com.pl/
   5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
   6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
   7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.

Olczak i syn - pracownia cukiernicza »

 W 1968 roku właścicielem cukierni został Jan Olczak , od roku 1985 firma istnieje pod szyldem "Olczak i syn". W tym czasie nastąpiły duże zmiany, obecnie jest to pracownia i sklep w Piastowie oraz filie w Warszawie. Zakład zatrudnia 30 pracowników, w ciągłej sprzedaży jest około dwustu rodzajów ciast, ciastek, ciasteczek, tortów i lodów. W 2010 roku pracownia przeszła generalny remont , z dawnych czasów pozostała tylko wykwalifikowana zgrana załoga , tradycyjne firmowe receptury oparte na naturalnych surowcach i stała troska o jakość wyrobów .

Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych »

Pedagogium jest jedyną w Polsce szkołą wyższą samodzielnie zajmującą się powyższą problematyką (w innych uczelniach publicznych i niepublicznych istnieją wydziały, instytuty, zakłady, katedry i inne komórki organizacyjne prowadzące kształcenie w tym zakresie). Żadna jednak w Polsce uczelnia nie wdraża w życie dydaktyczne, naukowe, oraz do praktyki pedagogicznej wspomnianej na wstępie koncepcji twórczej resocjalizacji. Uczelnia ściśle współdziała z powołaną przez nią Fundacją Pedagogium, która na co dzień prowadzi aktywną działalność edukacyjną, profilaktyczną i kulturalną.

SOSrodzice »

Jesteśmy pierwszym portalem dla rodziców promującym racjonalne rodzicielstwo. Propagującym zdrowe podejście do wychowywania dzieci. Bez wpadania w skrajności, uwzględniającym potrzeby dziecka, ale również możliwości i oczekiwania rodzica.

Opętani czytaniem »

Portal dla lubiących czytać - recenzje książek, nowości wydawnicze, konkursy, literatura.

Lubimyczytac.pl »

Serwis dla miłośników książek. Opinie, recenzje książek i oceny czytelników, wirtualna biblioteczka i rekomendacje książek.

Biblionetka »

Serwis rekomendujący interesujące książki. Użytkownik ocenia przeczytane pozycje, a BiblioNETka poleca mu nową lekturę.

Gildia.pl »

Fantastyczny Portal Kulturalny - newsy, recenzje, galerie, wywiady. Literatura, film, gry komputerowe i planszowe, komiks, RPG, sklep.

Radio VOX FM »

Sieć stacji radiowych nadających muzykę w formacie oldies * Przeboje Zawsze Młode.

Radio nowohuckie.pl »

Radio ewangelizacyjne i przede wszystkim lokalne. U nich wszystko o Nowej Hucie i o problemach związanych z wiarą.
Informacje samorządowe i parafialne!
Aktualności, koncerty, wywiady!
Dobra muzyka ewangelizacyjna!

Radio Niepokalanów »

Radio Niepokalanów jest najstarszą rozgłośnią katolicką założoną przez św. Maksymiliana Kolbego w 1938 r.

Moja Rodzina »

Katolicki Magazyn Społeczny

Nasze Inspiracje »

Czasopismo chrześcijańskie.

Gość Niedzielny »

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” posiada bogatą tradycję, wypracowaną przez prawie dziewięćdziesiąt lat obecności na polskim rynku wydawniczym.

Miesięcznik Egzorcysta »

 
64 strony
 
cena 10 zł
 
RADA PROGRAMOWA:
Ks. dr hab. Aleksander POSACKI 
Ks. Andrzej GREFKO
WICZ
Ks. Jarosław CIELECKI
Ks. dr hab. Krzysztof GUZOWSKI
Grzegorz GÓRNY
 
REDAKTOR NACZELNY:
Artur WINIARCZYK
  
 
NOWY MIESIĘCZNIK WYDAWNICTWA POLWEN JUŻ SPRZEDAŻY. PISZEMY O ZAGROŻENIACH DUCHOWYCH I POKAZUJEMY SPOSOBY JAK SIĘ PRZED NIMI USTRZEC
 
Nowoczesne narzędzie ewangelizacji i obrona przed agresywną promocją magii i okultyzmu. Już pegzorcystaonad 3 000 000 polaków korzysta z usług wróżek i gabinetów ezoterycznych. Pomóż nam dotrzeć do nich i ostrzec przed niebezpieczeństwem, jakie im grozi.
 
SZUKAJ W EMPIKU, SALONACH PRASOWYCH RUCHU I KOLPORTERA, KSIĘGARNIACH KATOLICKICH LUB ZAPRENUMERUJ: TEL. (48) 366 56 23

Prawy.pl »

Portal poświęcony Polsce, rodzinie i tradycji

Oblicza kultury »

Portal kulturalno-informacyjny. Artykuły, recenzje, wywiady, felietony ze świata muzyki, filmu, literatury, teatru.

StacjaKultura »

Rzetelne i aktualne informacje z zakresu szeroko rozumianej kultury.

Granice.pl »

Portal o tematyce kulturalnej.

Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA »

Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA to portal dla artystów i miłośników sztuki. IRKA jest połączeniem portalu informacyjnego i społecznościowego, zorientowanego wokół kultury, który poprzez sprzedaż własnych utworów w formie elektroniczniej, pozwala młodym, zdolnym twórcom zebrać fundusze na zrealizowanie planu wydawniczego, w postaci wydania książki, albumu fotografii, płyty CD lub DVD, nagrania teledysku, zorganizowania wernisażu czy realizacji filmu. IRKA umożliwia start muzykom, pisarzom, poetom, filmowcom, fotografom, malarzom, grafikom, tancerzom i innym nieznanym jeszcze szerzej artystom.

Gazeta Literacka »

jest agregatorem wpisów ze stron internetowych o tematyce literackiej. W jednym miejscu archiwizuje linki do nowych treści, które pojawiają się na zgłoszonych do projektu i zaakceptowanych przez redakcję blogach.

Centrum Świętej Hildegardy »

W całym stworzeniu, drzewach, roślinach, zwierzętach, kamieniach, minerałach są ukryte tajemnice Boże, których żaden człowiek nie może poznać, ani zbadać, ani wynaleźć, ani doświadczyć, jeśli Bóg ich sam nie objawi ...
św. Hildegarda z Bingen

Głos Karmelu »

"Głos Karmelu" to dwumiesięcznik o charakterze formacyjnym, dla wszystkich podążających ścieżkami życia duchowego. Na jego łamach spotkasz wielkich mistrzów modlitwy: św. Teresę od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Dzieciątka Jezus i innych doświadczonych przewodników po szlakach świętości, tu znajdziesz rady i wskazówki dotyczące życia duchowego, wreszcie tutaj możesz zaprzyjaźnić się z naszą wielką rodziną karmelitańską. Każdy numer stanowi odsłonę tematu rocznego.

Duchowość.pl »

Serwis Duchowość | Inny punkt myślenia powstał z myślą o wszystkich, którzy zafascynowani są głębszym podejściem do swojej wiary i jej rozwojem.Hyperversum »

Ostrzegali cię przed spędzaniem całego wolnego czasu w wirtualnym świecie gier komputerowych? Mieli rację...
Strona poświęcona powieści Cecilii Randall "Hyperversum", stworzona dla fanów.

Parenting »

Bo dobra MAMA to szczęśliwa MAMA!!! to nasze motto a Parenting.pl to najlepsze miejsce dla rodziców! Tu spotyka się miliony mam.

Fundacja Hospicyjna »

Fundacja Hospicyjna powstała na początku 2004 roku. Jej celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno–szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

Sztamka »

Sztamka jest przytulną kawiarnią, jedynym miejscem na Klinach, gdzie możecie Państwo napić się pysznej kawy, umówić ze znajomymi, spokojnie porozmawiać, poczytać, popracować (bezprzewodowy dostęp do Internetu gratis). W tym czasie Wasze pociechy zapomną na chwilę o rodzicach w naszej sali zabaw, wypełnionej uwielbianymi przez dzieciaki bOblesami.

Historia.org.pl »

Artykuły dotyczące historii w układzie epok i tematów, forum. Najlepsza strona historii.

IMPERIUM ROMANUM »

Strona IMPERIUM ROMANUM: www.romanum.historicus.pl  poświęcona jest historii Starożytnego Rzymu. Na obecny stan rzeczy IMPERIUM ROMANUM posiada najwięcej informacji pośród stron zajmujących się tą tematyką i jest największą polską stroną o Starożytnym Rzymie. Głównym celem witryny jest stworzenie ogromnej bazy informacji o Imperium Romanum i propagowanie tejże wiedzy poprzez internet.

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej »

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej (The World Community for Christian Meditation - w skrócie WCCM) jest kontemplatywnym ekumenicznym ruchem medytacji chrześcijańskiej. Jej misją jest rozpowszechnianie w Kościele modlitwy kontemplatywnej, jako centralnego wymiaru chrześcijańskiej duchowości.
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
facebook youtube instagram